Od dnia 10 listopada 2023 r. stosuje się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych. Z tym dniem, działalność platformy finansowania społecznościowego nie może być prowadzona bez stosownego zezwolenia organu nadzoru. Crowd Real Estate S.A. wystąpił do KNF o zezwolenie na prowadzenie działalności platformy crowdfundingu pożyczkowego. Postępowanie w tym przedmiocie jest w toku. Dotychczasowe projekty będą obsługiwane bez jakichkolwiek utrudnień.

NASZE PROJEKTY

SPŁACONE

Krynica, Czarny Potok

Rodzaj nieruchomości: 23 apartamenty na wynajem

Wartość nieruchomości:
3 110 387.00 PLN
Kwota pożyczki:
500 000.00 PLN
Koniec zbiórki :
2020-09-30
Zwrot pożyczki:
2021-12-31
Dowiedz się więcej
SPŁACONE

Warszawa Wilanów

Luksusowy dom zlokalizowany w Warszawie

Wartość nieruchomości:
5,2 mln PLN
Kwota pożyczki:
2,2 mln PLN
Koniec zbiórki :
22.05.2019
Zwrot pożyczki:
-
Dowiedz się więcej
SPŁACONE

Warszawa Foksal

Luksusowy dom zlokalizowany w Warszawie

Wartość nieruchomości:
18 mln PLN
Kwota pożyczki:
9,755 mln PLN
Okres finansowania:
18 m-cy
Data zakończenia kampanii:
27.01.2020
Dowiedz się więcej
SPŁACONE

Warszawa Puławska

Aparthotel zlokalizowany w Warszawie

Wartość nieruchomości:
5,3 mln PLN
Kwota pożyczki:
15 mln PLN
Okres finansowania:
10 m-cy
Data zakończenia kampanii:
27.10.2019
Dowiedz się więcej
SPŁACONE

Warszawa - Wawer

Budynek wielorodzinny zlokalizowany w Warszawie

Wartość nieruchomości:
1 900 000.00 PLN
Kwota pożyczki:
900 000.00 PLN
Zwrot pożyczki:
2021-11-17
Data zakończenia kampanii:
2020-11-17
Dowiedz się więcej
SPŁACONE

Częstochowa

4 apartamenty na wynajem krótkoterminowy

Wartość nieruchomości:
445 350.00 PLN
Kwota pożyczki:
100 000.00 PLN
Zwrot pożyczki:
2022-01-17
Data zakończenia kampanii:
2020-01-17
Dowiedz się więcej
SPŁACONE

Katowice

Finansowanie inwestycji

Wartość nieruchomości:
-
Kwota pożyczki:
15 mln PLN
Okres finansowania:
24 m-ce
Data zakończenia kampanii:
30.06.2023
Dowiedz się więcej
SPŁACONE

Trójmiasto

Refinansowanie kosztów nabycia gruntu

Wartość nieruchomości:
-
Kwota pożyczki:
10 mln PLN
Okres finansowania:
24 m-ce
Data zakończenia kampanii:
30.06.2023
Dowiedz się więcej

Charakterystyka pożyczkobiorcy:

Przedmiotem zabezpieczenia jest luksusowy dom zlokalizowany w prestiżowej lokalizacji przy na Warszawskim Wilanowie. Dom o powierzchni 660 m2 położony jest na działce o powierzchni 1162 m2. Dom jest w całości wykończony w wysokim standardzie. Nieruchomość nie zawierała wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej. Projekt zrealizowany przez członków zespołu CRE w ramach działań poza platformą.

Charakterystyka pożyczkobiorcy:

Przedmiotem zabezpieczenia jest nieruchomość w postaci kamienicy zlokalizowanej przy ul. Foksal w Warszawie. Budynek został odbudowany w 1947. Remont generalny przeprowadzony był w latach 2016-2019 na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę i zgody konserwatora. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi: 1407,62 m2. Obiekt w trakcie remontu na potrzeby prowadzenia restauracji, usług rozrywkowych i biur. Projekt zrealizowany przez członków zespołu CRE w ramach działań poza platformą.

Charakterystyka pożyczkobiorcy:

Przedmiotem zabezpieczenia jest nieruchomość gruntowa zabudowana aparthotelem w trakcie budowy zlokalizowanego przy ul. Puławskiej w Warszawie. Inwestycja realizowana od 2018 r. Docelowa powierzchnia użytkowa obiektu wynosi ponad 6200 m2. Planowane zakończenie inwestycji w 2021 r. Projekt zrealizowany przez członków zespołu CRE w ramach działań poza platformą.

Charakterystyka pożyczkobiorcy:

Celem projektu jest sfinansowanie inwestycji zlokalizowanej w Trójmieście. W ramach prowadzonej kampanii poszukiwane jest finansowanie w kwocie 10.000.000,00 PLN. Oprocentowanie wynosi 14% w skali roku i umowa pożyczki jest zawierana na okres 24 miesięcy.

Uwaga! Zdjęcia mają charakter poglądowy.

Istotne ryzyka:

Finansowanie Projektu poprzez Platformę Crowd Real Estate może wiązać się z:

 1. ryzykiem wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Crowd Real Estate sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie nie ma wpływu, a które uniemożliwią realizację Projektu – zdarzeń losowych, działania osób trzecich na niekorzyść Projektu (m.in. kwestionowanie uzyskanych decyzji administracyjnych), ryzykiem wystąpienia siły wyższej (m.in. klęski naturalne lub ataki terrorystyczne i powstałe w związku z nimi straty);
 2. ryzykiem po stronie Projektodawcy – ryzykiem niewywiązania się Projektodawcy ze zobowiązań wynikających z zawartej z Inwestorem umowy pożyczki, m.in. błędnego lub nieterminowego rozliczenia albo nierozliczenia przez Projektodawcę, ryzykiem związanym z możliwością pogorszenia się sytuacji ekonomicznej Projektodawcy, utratą płynności lub wypłacalności, otwarciem likwidacji, ogłoszeniem upadłości przez Projektodawcę;
 3. ryzykiem związanym ze zmianą przepisów prawa dotyczących funkcjonowania Platformy lub obowiązków Inwestora i Projektodawcy, w tym w zakresie prawa podatkowego, przeciwdziałania praniu pieniędzy, w szczególności jeśli nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie ograniczenia zasad i zakresu dopuszczalności inwestowania w ramach crowdfundingu;
 4. ryzykiem operacyjnym – ryzykiem, które objawia się możliwością poniesienia strat w wyniku nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich, błędów systemów teleinformatycznych (zawieszenie systemów komputerowych) lub w wyniku zdarzeń zewnętrznych.

Charakterystyka pożyczkobiorcy:

Celem projektu jest finansowanie inwestycji zlokalizowanej w Katowicach. W ramach prowadzonej kampanii poszukiwane jest finansowanie w kwocie 15.000.000,00 PLN. Oprocentowanie wynosi 14% w skali roku i umowa pożyczki jest zawierana na okres 24 miesięcy.

Uwaga! Zdjęcia mają charakter poglądowy.

Istotne ryzyka:

Finansowanie Projektu poprzez Platformę Crowd Real Estate może wiązać się z:

 1. ryzykiem wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Crowd Real Estate sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie nie ma wpływu, a które uniemożliwią realizację Projektu – zdarzeń losowych, działania osób trzecich na niekorzyść Projektu (m.in. kwestionowanie uzyskanych decyzji administracyjnych), ryzykiem wystąpienia siły wyższej (m.in. klęski naturalne lub ataki terrorystyczne i powstałe w związku z nimi straty);
 2. ryzykiem po stronie Projektodawcy – ryzykiem niewywiązania się Projektodawcy ze zobowiązań wynikających z zawartej z Inwestorem umowy pożyczki, m.in. błędnego lub nieterminowego rozliczenia albo nierozliczenia przez Projektodawcę, ryzykiem związanym z możliwością pogorszenia się sytuacji ekonomicznej Projektodawcy, utratą płynności lub wypłacalności, otwarciem likwidacji, ogłoszeniem upadłości przez Projektodawcę;
 3. ryzykiem związanym ze zmianą przepisów prawa dotyczących funkcjonowania Platformy lub obowiązków Inwestora i Projektodawcy, w tym w zakresie prawa podatkowego, przeciwdziałania praniu pieniędzy, w szczególności jeśli nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie ograniczenia zasad i zakresu dopuszczalności inwestowania w ramach crowdfundingu;
 4. ryzykiem operacyjnym – ryzykiem, które objawia się możliwością poniesienia strat w wyniku nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich, błędów systemów teleinformatycznych (zawieszenie systemów komputerowych) lub w wyniku zdarzeń zewnętrznych.

Celem projektu jest sfinansowanie kosztów remontu lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 55. W ramach przeprowadzonych prac powstaną 4 niezależne apartamenty na wynajem krótkoterminowy.

W ramach prowadzonej kampanii poszukiwane jest finansowanie w kwocie 100.000,00 PLN. Pożyczka będzie zabezpieczona wpisem hipotecznym na 1 miejscu na udziale projektodawcy wynoszącym 61,3%. Stała stopa odsetek wynosi 7% w skali roku i umowa pożyczki jest zawierana na okres 24 miesięcy. Odsetki spłacane są kwartalnie, pierwsza wypłata odsetek nastąpi 3 miesiące po zebraniu środków. Całkowita spłata kapitału pożyczki nastąpi jednorazowo, po 24 miesiącach. 

Finansowanie w postaci pożyczki stanowi 22,5% wartości całego projektu. Pozostałe środki zapewnione są przez inwestora.

Źródłem spłaty pożyczki będą środki własne projektodawcy. 

Inwestycja realizowana będzie przez Mecenasa Czesława Sadkowskiego będącego właścicielem Grupy Sadkowski i Wspólnicy. Projektodawca posiada szerokie doświadczenie biznesowe oraz zapewnia istotne zabezpieczenie finansowe dla przedmiotowego projektu. W swoim portfelu Grupa Sadkowski i Wspólnicy posiada szereg nieruchomości komercyjnych zlokalizowanych w Warszawie, Częstochowie, Katowicach i Olsztynie. Ponadto inwestor zrealizował z sukcesem tożsamy projekt dla innego apartamentu zlokalizowanego w tym samym budynku, w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego. 

Uwaga! Zdjęcia mają charakter poglądowy i  nie prezentują obecnego stanu lokali których dotyczy projekt. Ukazują one wspomniany wyżej apartament na wynajem należący do tego samego właściciela.

Zabezpieczenie stanowić będzie hipoteka na nieruchomości w wysokości 200% kwoty pożyczki.

Zastrzeżenia:

Inwestor zastrzega możliwość rezygnacji ze skorzystania ze środków z pożyczki w przypadku zmiany koncepcji inwestycji w terminie do 17.01.2020.


Istotne ryzyka:

Finansowanie Projektu poprzez Platformę Crowd Real Estate może wiązać się z: 

1) ryzykiem wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Crowd Real Estate sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie nie ma wpływu, a które uniemożliwią realizację Projektu – zdarzeń losowych, działania osób trzecich na niekorzyść Projektu (m.in. kwestionowanie uzyskanych decyzji administracyjnych), ryzykiem wystąpienia siły wyższej (m.in. klęski naturalne lub ataki terrorystyczne i powstałe w związku z nimi straty);

2) ryzykiem po stronie Projektodawcy – ryzykiem niewywiązania się Projektodawcy ze zobowiązań wynikających z zawartej z Inwestorem umowy pożyczki, m.in. błędnego lub nieterminowego rozliczenia albo nierozliczenia przez Projektodawcę, ryzykiem związanym z możliwością pogorszenia się sytuacji ekonomicznej Projektodawcy, utratą płynności lub wypłacalności, otwarciem likwidacji, ogłoszeniem upadłości przez Projektodawcę;

3) ryzykiem związanym ze zmianą przepisów prawa dotyczących funkcjonowania Platformy lub obowiązków Inwestora i Projektodawcy, w tym w zakresie prawa podatkowego, przeciwdziałania praniu pieniędzy, w szczególności jeśli nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie ograniczenia zasad i zakresu dopuszczalności inwestowania w ramach crowdfundingu;

4) ryzykiem operacyjnym – ryzykiem, które objawia się możliwością poniesienia strat w wyniku nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich, błędów systemów teleinformatycznych (zawieszenie systemów komputerowych) lub w wyniku zdarzeń zewnętrznych.

Celem inwestycji jest sfinansowanie kosztów budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej każdy z dwoma lokalami mieszkalnymi zlokalizowanych na Warszawskim Wawrze. W ramach przeprowadzonych prac powstaną 2 segmenty z 4 lokalami mieszkalnymi, garażami, ogródkami oraz miejscami parkingowymi. W ramach prowadzonej kampanii poszukiwane jest finansowanie w kwocie 900.000. Pożyczka będzie zabezpieczona wpisem hipotecznym na 1 miejscu. Stała stopa odsetek wynosi 8% w skali roku, a umowa pożyczki jest zawierana na okres 12 miesięcy. Odsetki spłacane są kwartalnie, począwszy od ostatniego dnia kwartału następującego po zakończeniu kampanii. Całkowita spłata kapitału pożyczki nastąpi jednorazowo po okresie 12 m-cy.

Planowany budżet inwestycji 1,9 mln zł.

Źródłem spłaty pożyczki będą środki pochodzące ze sprzedaży lokali mieszkalnych w przedmiotowej nieruchomości.

Inwestycja realizowana jest przez Warszawskiego dewelopera – Gefion.House Deweloper sp z o.o. s. k., z udokumentowanym doświadczeniem w budowaniu projektów mieszkaniowych na Wawrze, popartym portfelem zrealizowanych inwestycji (http://gefion.house/).

Grupa GEFION.HOUSE rozpoczęła swoją działalność w 2016 roku, koncentrując się na budownictwie jednorodzinnym w Warszawie. Grupa jest zrzeszeniem niezależnych spółek prowadzących odrębne inwestycje deweloperskie, które dzięki działaniu w ramach Grupy są w stanie doskonale optymalizować koszty podwykonawców oraz zakupu materiałów. Spółka pod nazwą Gefion sp. z o.o. sp. k. ukończyła właśnie inwestycję „Jeziorowa 56” oraz prowadzi kolejną pod nazwą „Osiedle Młodych”, w której nabywcy odbiorą klucze do mieszkań z końcem 2019 roku. Spółka Gefion Development sp. z o.o. sp. k realizuje osiedle domów bliźniaczych i szeregowych „Gefion Village” przy ul. Poprawnej. Spółka Gefion.House sp. z o.o. sp. k. prowadzi budowę dużego osiedla „Nova Chodzieska”. Równolegle Grupa przygotowuje kolejne inwestycje na terenie Wawra, których oferta w niedługim czasie pojawi się na rynku nieruchomości. Pracujący w firmie zespół ludzi to osoby z odpowiednią wiedzą praktyczną, którzy swoją wiedzę i umiejętności zdobywali pracując przez wiele lat w branży deweloperskiej. Ich wieloletnie doświadczenie gwarantuje rzetelność prowadzonych inwestycji.

Zabezpieczenie stanowić będzie hipoteka na nieruchomości w wysokości 200% kwoty pożyczki.

Kampania zostanie rozpoczęta 17.08.2020 2020 r. po uzyskaniu:

 • raportu z audytu prawnego nieruchomości
 • operatu nieruchomości.

Istotne ryzyka:

Finansowanie Projektu poprzez Platformę Crowd Real Estate może wiązać się z:

 1. ryzykiem wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Crowd Real Estate sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie nie ma wpływu, a które uniemożliwią realizację Projektu – zdarzeń losowych, działania osób trzecich na niekorzyść Projektu (m.in. kwestionowanie uzyskanych decyzji administracyjnych), ryzykiem wystąpienia siły wyższej (m.in. klęski naturalne lub ataki terrorystyczne i powstałe w związku z nimi straty);
 2. ryzykiem po stronie Projektodawcy – ryzykiem niewywiązania się Projektodawcy ze zobowiązań wynikających z zawartej z Inwestorem umowy pożyczki, m.in. błędnego lub nieterminowego rozliczenia albo nierozliczenia przez Projektodawcę, ryzykiem związanym z możliwością pogorszenia się sytuacji ekonomicznej Projektodawcy, utratą płynności lub wypłacalności, otwarciem likwidacji, ogłoszeniem upadłości przez Projektodawcę;
 3. ryzykiem związanym ze zmianą przepisów prawa dotyczących funkcjonowania Platformy lub obowiązków Inwestora i Projektodawcy, w tym w zakresie prawa podatkowego, przeciwdziałania praniu pieniędzy, w szczególności jeśli nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie ograniczenia zasad i zakresu dopuszczalności inwestowania w ramach crowdfundingu;
 4. ryzykiem operacyjnym – ryzykiem, które objawia się możliwością poniesienia strat w wyniku nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich, błędów systemów teleinformatycznych (zawieszenie systemów komputerowych) lub w wyniku zdarzeń zewnętrznych.
ul. Grzybowska 4/u-7A
00-131 Warszawa, Polska
Nota prawna  |  Polityka Prywatności  |  Mapa strony