Od dnia 10 listopada 2023 r. stosuje się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych. Z tym dniem, działalność platformy finansowania społecznościowego nie może być prowadzona bez stosownego zezwolenia organu nadzoru.
Crowd Real Estate S.A. wystąpił do KNF o zezwolenie na prowadzenie działalności platformy crowdfundingu pożyczkowego. Postępowanie w tym przedmiocie jest w toku. Dotychczasowe projekty będą obsługiwane bez jakichkolwiek utrudnień.

FAQ

FAQ

Crowdfunding

Crowdfunding pochodzi z angielskiego crowd (tłum) + funding (finansowanie). Innymi słowy jest to finansowanie sponsorowane przez wiele podmiotów wspierających wspólny projekt. Dzięki zebranym środkom, pomysłodawca jest w stanie zrealizować swój zamysł, a fundator ma faktyczny wpływ na jego wykonanie.

Crowdfunding pożyczkowy to forma finansowania społecznościowego, organizowanego za pośrednictwem platformy internetowej, mającej na celu zawarcie pożyczki pomiędzy Pożyczkobiorcą, a wieloma Pożyczkodawcami. Pożyczka taka ma określoną wysokość, czas i cel oraz trwałe zabezpieczenie.

Poza niepodważalną użytecznością związaną z pozyskaniem finansowania samego w sobie, Pożyczkobiorca zyskuje istotny efekt marketingowy i promocyjny dla swojego przedsięwzięcia. Platforma crowdfundingowa jednocześnie kreuje społeczność inwestorską, która z uwagi na silne relacje ze wspieranym Projektem stanowi naturalne zaplecze wizerunkowe, promocyjne, a także konsumenckie.

Crowdfunding pożyczkowy jest nowatorskim sposobem na zdobycie kapitału i stanowi opłacalną alternatywę dla tradycyjnych źródeł finansowania.

Zysk z inwestycji w Crowdfundingu Pożyczkowym pochodzi ze zwrotu odsetek należnych pożyczkodawcy w zamian za pożyczkę udzieloną pożyczkobiorcy. Wartość odsetek ma określony z góry poziom, wskazany w Karcie Projektu oraz w Umowie Pożyczki.

Platforma Crowd Real Estate

Crowd Real Estate jest pierwszą w Polsce platformą Crowdfundingu Pożyczkowego dla nieruchomości. CRE łączy Pożyczkobiorców i Pożyczkodawców, tworząc Społeczność której członkowie odnoszą wzajemne korzyści poprzez tworzenie i wspieranie polskich projektów nieruchomościowych.

Tożsamość Pożyczkodawców jest weryfikowana na podstawie informacji osobowych zadeklarowanych przez nich na Panelu Pożyczkodawcy, dostępnym po zalogowaniu na Platformie.

Wymagane dane osobowe to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer paszportu lub dowodu, nr PESEL oraz nr rachunku bankowego wraz z kodem IBAN.

Uzupełnienie powyższych danych jest niezbędne do zawierania umów na Platformie, w tym Umowy Pożyczki.

Na ich podstawie zespół Crowd Real Estate dokonuje weryfikacji Pożyczkodawcy – potwierdza autentyczność wprowadzonych informacji.

Weryfikacja tożsamości użytkowników ma na celu potwierdzenie autentyczności danych stron zawierających umowy w serwisie i co za tym idzie - bezpieczeństwo dokonywanych transakcji.

Tak, umowę może zawrzeć tylko użytkownik o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Pożyczkodawcą może zostać każdy, niezależnie od obywatelstwa. Inwestycja wymagać będzie jednak rachunku bankowego z kodem IBAN kraju członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

Po wpłaceniu kwoty min. 1000 zł udzielasz Pożyczkobiorcy pożyczki, która na mocy podpisanej Umowy Pożyczki zostanie Ci spłacona wraz z oprocentowaniem o ustalonej z góry wartości.

To rozwiązanie jest korzystne dla obu stron umowy, ponieważ oferuje Ci wysoką stopę zwrotu w krótkiej perspektywie czasowej, a Pożyczkobiorcy pozwala zdobyć finansowanie w koszcie konkurencyjnym do tradycyjnych pożyczkodawców.

Zwrot z pożyczki jest ustalony z góry indywidualnie dla każdego projektu, pożyczkodawca ma do niego wgląd w Karcie Projektu. Większość pożyczek na platformie Crowd Real Estate osiąga stopę zwrotu na poziomie min. 7%.

Na mocy umów Pożyczkobiorca jest zobowiązany zwrócić Ci pożyczkę wraz z odsetkami, nawet jeżeli nie zrealizuje projektu i tym samym inwestycja nie zacznie mu przynosić oczekiwanych zwrotów. Dzięki instytucji Administratora zabezpieczeń posiadającego dostęp do szeregu narzędzi takich jak: hipoteka, przewłaszczenie, poręczenie, poddanie się egzekucji (777 §), zastaw na udziałach, weksel, czy umowa przedwstępna możesz być spokojny, że Twoje środki zostaną odzyskane.

Zgodnie z umową pożyczki, gdy kampania nie zakończy się powodzeniem, środki które wpłaciłeś zostaną Ci zwrócone na konto bankowe z którego zostały wpłacone lub na inny wskazany przez Ciebie rachunek w ciągu 7 dni od dnia zakończenia kampanii.

Zgodnie z umową pożyczki Odsetki Umowne płatne będą co kwartał (za dany kwartał korzystania z kwoty Pożyczki) do ostatniego dnia roboczego kwartału korzystania z kwoty Pożyczki. Kwota Odsetek Umownych liczona będzie za faktyczną liczbę dni przypadających w danym kwartale korzystania z kwoty Pożyczki.

Użytkownicy korzystający z platformy Crowd Real Estate mają wysoki komfort bezpieczeństwa dzięki instytucji Administratora Zabezpieczeń, który reprezentuje interes pożyczkodawcy i ma do dyspozycji szeroką gamę narzędzi, takich jak: hipoteka przewłaszczenie, poręczenie, poddanie się egzekucji (777 §), zastaw na udziałach, weksel, umowa przedwstępna sprzedaży. Ponadto weryfikowana jest historia biznesowa i niekaralności pożyczkobiorcy.

Dodatkowe korzyści są dostosowywane indywidualnie do specyfiki projektu i potwierdzane na piśmie w karcie projektu. Przykładowo:

- Jeżeli projekt dotyczy inwestycji hotelowej, może zostać Ci przyznany darmowy nocleg w jego pokojach w wybranym przez Ciebie terminie.

- Jeżeli projekt dotyczy budynku mieszkalnego, możesz otrzymać rabat na zakup mieszkania w tym budynku.

- Jeżeli projekt dotyczy inwestycji usługowej (np. powierzchni biurowej czy komercyjnej), możesz otrzymać rabat na wynajem powierzchni.

Nie. Dla płynności przebiegu procesu spotkanie między stronami pożyczki nie jest wymagane. Nie znaczy to jednak, że pożyczkobiorca jest dla pożyczkodawców osobą anonimową – w opisie projektu podajemy informacje o pożyczkobiorcy, jego dotychczasowej działalności i źródle kapitału, oraz genezie pomysłu na projekt.

Ze względu na zależność regulaminów i umów Crowd Real Estate od przepisów polskiego prawa, wszystkie projekty zamieszczane na stronie muszą być realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie. Twoje odsetki domyślnie będziemy Ci wpłacać na rachunek zarejestrowany za pośrednictwem platformy, bądź też na wskazany przez Ciebie inny rachunek.

Kampanie na Crowd Real Estate nie mają zdefiniowanego maksymalnego okresu. W praktyce jednak, ze względu na praktyczną potrzebę zebrania środków w relatywnie krótkim czasie większość kampanii trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Umowa powierniczego przelewu praw i wierzytelności (umowa cesji) zawierana jest w celu prawidłowego zabezpieczenia interesów inwestora. Dzięki niej Administrator Zabezpieczeń otrzymuje uprawnienia pozwalające mu na aktywowanie zabezpieczeń ustalonych umownie w przypadku łamania zapisów umowy przez Projektodawcę.

Regulaminy i umowy

Aby udzielić pożyczki na wybrany projekt na platformie Crowd Real Estate będziesz musiał zawrzeć następujące umowy:

Zaakceptować OWU (Ogólne Warunki Zawierania Umów Przy Użyciu Platformy), Regulamin Platformy,

Umowę o Prowadzenie Konta Inwestora, oraz Umowę Pożyczki. Dodatkowo do wglądu w formie załącznika otrzymasz Umowę Powierniczego Przelewu Praw i Wierzytelności którą w Twoim imieniu podpisze Cedent.

Po zaakceptowaniu powyższych umów będziesz mieć tydzień, aby wydrukować i przesłać na poniższy adres pocztą lub kurierem oryginalnie podpisane Pełnomocnictwo do zawarcia Umowy Przelewu którego wzór znajdziesz na Panelu Inwestora:

Crowd Real Estate Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 4, lok. U-7A
00-131 Warszawa

Aby otrzymać finansowanie na projekt za pomocą platformy, będziesz musiał zawrzeć następujące umowy:

Umowę o prowadzenie konta Projektodawcy, umowę z Kancelarią na przeprowadzenie audytu Pożyczkobiorcy i Projektu, Umowę na prowadzenie rachunku powierniczego z bankiem, umowa z dostawcą płatności online, oraz umowę pożyczki z Pożyczkodawcami. Całość dopełnisz w siedzibie Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy, do której serdecznie zapraszamy.

Umowy Pożyczkodawców są zawierane za pomocą platformy w formie elektronicznej.

Na mocy Umowy Pożyczki Projektodawca (będący Pożyczkobiorcą) jest zobligowany spłacić Inwestorowi wartość Pożyczki wraz z ustalonymi odsetkami. W związku z powyższym, zysk z inwestycji jest zagwarantowany umownie i jego niewypłacenie będzie się wiązać z zastosowaniem odpowiednich narzędzi windykacyjnych mających na celu egzekucję należności.

Pierwszych zysków możesz spodziewać się w ostatni dzień kwartału po zakończeniu kampanii. Na przykład, jeżeli kampania zakończy się w listopadzie, to pierwszych zysków możesz spodziewać się 31 grudnia.

Udzielić pożyczki możesz dokonać z dowolnego miejsca na świecie. Pamiętaj jednak, że będziesz do tego potrzebował rachunku o europejskim numerze IBAN. Proces wymaga także od Pożyczkodawcy przesłania pocztą oryginału Pełnomocnictwa do zawarcia Umowy Przelewu na adres:

Crowd Real Estate Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 4, lok. U-7A
00-131 Warszawa

Tak, pożyczki mogą być udzielane na kwotę nie niższą niż 1000 złotych.

Możesz udzielić pożyczki na dowolną kwotę do osiągnięcia sumy celu kampanii – po przekroczeniu tej kwoty kampania zakończy się.

Konsument ma prawo wycofać się z inwestycji w ciągu dwóch tygodni od zawarcia Umowy Pożyczki (zgodnie z ustawą z dnia 31 maja 2015 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134).

Konsumentem jest inwestor który dokonuje pożyczki jako osoba fizyczna, nie w ramach swojej działalności gospodarczej.

Kapitał jest zwracany w dniu Realizacji Inwestycji. Pożyczkobiorca nie ma obowiązku spłacania kapitału wcześniej, musi jednak co kwartał regulować ustaloną kwotę odsetek.

Pożyczkodawca jest chroniony przez postanowienia Umowy Pożyczki oraz zawartej w jego imieniu Umowy Powierniczego Przelewu Praw i Wierzytelności. Gdyby doszło do sytuacji w której Pożyczkobiorca nie spłaci odsetek lub kapitału ze względu na ogłoszenie upadłości, w imieniu Pożyczkodawcy zastosowane zostaną odpowiednie narzędzia mające na celu odzyskanie należności.

Obsługa portalu

Aby udzielić pożyczki, stwórz konto Inwestora na naszym portalu poprzez kliknięcie przycisku "Rejestracja" w prawym rogu ekranu, lub tutaj.

Następnie wybierz interesujący Cię projekt i zaakceptuj warunki regulaminu i umowy pożyczki.

Przelej środki które chcesz pożyczyć na rachunek ESCROW wskazany na portalu i... to wszystko!

W trakcie realizacji inwestycji będziesz mieć możliwość aktywnego monitorowania jej bieżących postępów poprzez Panel Inwestora po zalogowaniu na Twoim koncie.

Po realizacji inwestycji we wskazanych na Karcie Projektu terminach Twoje środki zostaną Ci zwrócone wraz z ustalonymi odsetkami.

Zapoznaj się z informacjami o inwestycji dostępnymi na karcie projektu. Na ich podstawie będziesz dysponować wiedzą pozwalającą na podjęcie właściwej decyzji biznesowej.

Projekty mają różną specyfikę i poza korzyściami związanymi czysto z wartością oprocentowania mogą oferować różnego rodzaju rabaty i upusty. Jeśli więc jesteś zainteresowany skorzystaniem z dodatkowych korzyści oferowanych przez wspierany przez Ciebie projekt, udziel na niego pożyczki, a Twoja inwestycja zwróci Ci się podwójnie!

Po dokonaniu przelewu będziesz musiał zaakceptować umowy online za pośrednictwem Panelu Inwestora.

Najpóźniej w terminie 7 dni po Dniu Zakończenia Kampanii poinformujemy Cię, czy zakończyła się ona pomyślnie. Jeśli tak, zaczniesz otrzymywać należne Ci odsetki, wypłacane co kwartał.

Odsetki będą Ci wypłacane aż do Terminu Realizacji Inwestycji. Dzień Realizacji Inwestycji stanowi również termin w którym w całości spłacony zostanie pożyczony przez Ciebie kapitał.

ul. Grzybowska 4/u-7A
00-131 Warszawa, Polska
Nota prawna  |  Polityka Prywatności  |  Mapa strony