Od dnia 10 listopada 2023 r. stosuje się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych. Z tym dniem, działalność platformy finansowania społecznościowego nie może być prowadzona bez stosownego zezwolenia organu nadzoru.
Crowd Real Estate S.A. wystąpił do KNF o zezwolenie na prowadzenie działalności platformy crowdfundingu pożyczkowego. Postępowanie w tym przedmiocie jest w toku. Dotychczasowe projekty będą obsługiwane bez jakichkolwiek utrudnień.

Krynica, Czarny Potok

Krynica, Czarny Potok

23 apartamenty na wynajem

Kampania została zakończona pomyślnie 13.11.2020 zebraniem kwoty 500 000 zł, a akt notarialny oświadczający o ustanowieniu hipoteki oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji pożyczkobiorcy zawarty został 08.12.2020. Oczekiwana data spłaty odsetek oraz kapitału wyznaczona została na 31.12.2021.
Pobierz operat szacunkowy i audyt stanu prawnego

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z harmonogramem wykonanych prac:

18 maja 2021 – 07.06.2021 - w ramach prac przygotowawczych usunięto zbędne elementy po procesie wyburzeniowo-rozbiórkowym.

24 maja 2021 r.- przedstawiono projekt muru oporowego oraz wykonano dokładny plan zagospodarowania przez architekta.

1 czerwca 2021 – rozpoczęcie kampanii promującej apartamenty. Podpisanie umowy z wykonawcą oraz przygotowanie harmonogramu prac.

20-30 czerwca 2021r. - wzmocnienie stropów stalowymi hebami, wzmocnienie konstrukcji drewnianych i dachu, dalsze prace wodno-kanalizacyjne.

1 – 9 kwietnia 2021 – akceptacja i zakończenie nowych projektów instalacji elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych. Uzgodnienie szczegółów nowego harmonogramu oraz zakresu prac.

12 kwietnia 2021 – rozesłanie zaproszeń do złożenia ofert wykonania instalacji elektrycznych do wyselekcjonowanych potencjalnych wykonawców.

21 kwietnia 2021 – omówienie niezbędnych prac nad izolacją budynku pozwalających zabezpieczyć lokal przed odwodnieniem i przemarzaniem muru jednego z budynków.

10 maja 2021 – wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych.

12 maja 2021 – Oficjalne uruchomienie strony https://apartamentyczarnypotok61.pl/ (proszę potwiedzić czy to na pewno dobra data)

26 maja 2021 – Planowane rozpoczęcie wskazanych wyżej prac.

Luty - Marzec 2021r. – Przemodelowanie apartamentów; prace nad projektami wykończenia poszczególnych apartamentów, logotypów, prace nad stroną internetową obiektu orazkampanią marketingową online; weryfikacja opcji kontroli dostępu oraz aplikacji obsługujących rezerwacje i sprzedaż.

3-12 stycznia 2021 r. – przeprowadzenie prac rozbiórkowych posadzek betonowych w budynku A, oraz wywiezienieich przed budynek.

13 stycznia 2021 r. – nabycie nowych narzędzi, oraz nagrzewnicy sprzętu, niezbędnych do prowadzenia prac w warunkach niskich temperatur.

18 stycznia 2021 r. – korekta projektu rozmieszczenia apartamentów, mająca na celu optymalizację wykorzystywanej powierzchni.

14-31 stycznia 2021 r. – zakończenie prac rozbiórkowych posadzek w Budynku A. Prace nad rozbiórką posadzek betonowych w budynku B (planowane zakończenie w pierwszym tygodniu lutego)

1 - 5 grudnia 2020 r. – weryfikacja dokumentacji projektowej oraz kosztorysów budowlanych
7 - 14 grudnia 2020 r. – przeprowadzenie prac rozbiórkowych oraz sprzątających w budynku A
14 - 23 grudnia 2020 r. – przeprowadzenie prac rozbiórkowych oraz sprzątających w budynku B; odbiór zakończonych prac
28 grudnia 2020 r. – rozpoczęcie czynności usuwania dotychczasowych posadzek

1 - 15 października 2020 r. – rozbiórka muru oporowego pod przygotowanie inwestycji wydzielenia dodatkowych miejsc parkingowych
15 października – 30 listopada 2020 r. – opracowanie projektów budowlano-wykonawczych


Celem inwestycji jest sfinansowanie kosztów adaptacji i remontu obiektu hotelowego zlokalizowanego w Krynicy Zdrój przy ul. Czarny Potok 61-63. Efektem przeprowadzonych działań inwestycyjnych będzie zmodernizowany ośrodek wypoczynkowy wyposażony w 23 apartamenty z częścią gastronomiczną. W ramach prowadzonej kampanii poszukiwane jest finansowanie w kwocie 500.000,00 PLN. Pożyczka będzie zabezpieczona wpisem hipotecznym na 1 miejscu na nieruchomości w Krynicy Zdrój przy ul. Czarny Potok 61-63.  Stała stopa odsetek wynosi 7% w skali roku i umowa pożyczki jest zawierana na okres 12 miesięcy. Odsetki spłacane są kwartalnie, w terminie 3 miesięcy po zakończeniu kampanii. Całkowita spłata kapitału pożyczki nastąpi jednorazowo w terminie 12 miesięcy po zakończeniu kampanii.

Finansowanie w postaci pożyczki stanowi 16% wartości całego budżetu. Pozostałe środki zapewnione są przez inwestora.

Źródłem spłaty pożyczki będą wpływy z tytułu sprzedaży apartamentów w systemie condo.  Cena za apartament wynosić będzie 180.000 PLN. Wielkość apartamentu mieści się w przedziale 20-25 m2.

Inwestycja realizowana będzie przez Mecenasa Czesława Sadkowskiego będącego właścicielem Grupy Sadkowski i Wspólnicy. Inwestor posiada szerokie doświadczenie biznesowe oraz zapewnia istotne zabezpieczenie finansowe dla przedmiotowej inwestycji. W swoim portfelu Grupa Sadkowski i Wspólnicy posiada szereg nieruchomości komercyjnych zlokalizowanych w Warszawie, Częstochowie jak i Katowicach, których realizacja obejmowała uwzględnienie działań budowlanych co stanowi istotne ograniczenie ryzyk związanych z prowadzeniem inwestycji budowlanych obejmujących remont i modernizację obiektu. Znaczące kontakty biznesowe oraz wspólnie realizowane projekty z podmiotami z branży condohotelowej pozwolą na ograniczenie potencjalnych ryzyk operacyjnych związanych z realizacją sprzedaży apartamentów w systemie condo.

Zabezpieczenie stanowić będzie hipoteka na nieruchomości w wysokości 200% kwoty pożyczki.

Zastrzeżenia:

Pożyczkobiorca nabył prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w dniu 3 grudnia 2019 r., w tym samym dniu został złożony stosowny wniosek o wpis do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości. Niezwłocznie po jego rozpatrzeniu przez sąd wieczystoksięgowy, nowy użytkownik wieczysty: SADKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie, zostanie ujawniony w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości. 

Inwestor zastrzega możliwość rezygnacji ze skorzystania ze środków z pożyczki w przypadku zmiany koncepcji inwestycji w terminie do daty zakończenia kampanii.

Istotne ryzyka:

Finansowanie Projektu poprzez Platformę Crowd Real Estate może wiązać się z: 

1) ryzykiem wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Crowd Real Estate sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie nie ma wpływu, a które uniemożliwią realizację Projektu – zdarzeń losowych, działania osób trzecich na niekorzyść Projektu (m.in. kwestionowanie uzyskanych decyzji administracyjnych), ryzykiem wystąpienia siły wyższej (m.in. klęski naturalne lub ataki terrorystyczne i powstałe w związku z nimi straty);

2) ryzykiem po stronie Projektodawcy – ryzykiem niewywiązania się Projektodawcy ze zobowiązań wynikających z zawartej z Inwestorem umowy pożyczki, m.in. błędnego lub nieterminowego rozliczenia albo nierozliczenia przez Projektodawcę, ryzykiem związanym z możliwością pogorszenia się sytuacji ekonomicznej Projektodawcy, utratą płynności lub wypłacalności, otwarciem likwidacji, ogłoszeniem upadłości przez Projektodawcę;

3) ryzykiem związanym ze zmianą przepisów prawa dotyczących funkcjonowania Platformy lub obowiązków Inwestora i Projektodawcy, w tym w zakresie prawa podatkowego, przeciwdziałania praniu pieniędzy, w szczególności jeśli nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie ograniczenia zasad i zakresu dopuszczalności inwestowania w ramach crowdfundingu;

4) ryzykiem operacyjnym – ryzykiem, które objawia się możliwością poniesienia strat w wyniku nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich, błędów systemów teleinformatycznych (zawieszenie systemów komputerowych) lub w wyniku zdarzeń zewnętrznych.

Koniec zbiórki
2020-09-30
Typ nieruchomości
Hotel
Charakter nieruchomości
Komercyjny
Zwrot pożyczki
2021-12-31
Pozostały czas
-
Oczekiwana stopa zwrotu
7 %
Cel
500 000.00 zł
Wartość projektu
3 110 387.00 zł
Status
100% Zebrane
ul. Grzybowska 4/u-7A
00-131 Warszawa, Polska
Nota prawna  |  Polityka Prywatności  |  Mapa strony