Otrzymaj darmowego e-booka! Bądź na bieżąco. Zapisz się na Newsletter!

Krynica, Czarny Potok

23 apartamenty na wynajem

Celem inwestycji jest sfinansowanie kosztów adaptacji i remontu obiektu hotelowego zlokalizowanego w Krynicy Zdrój przy ul. Czarny Potok 61-63. Efektem przeprowadzonych działań inwestycyjnych będzie zmodernizowany ośrodek wypoczynkowy wyposażony w 23 apartamenty z częścią gastronomiczną. W ramach prowadzonej kampanii poszukiwane jest finansowanie w kwocie 500.000,00 PLN. Pożyczka będzie zabezpieczona wpisem hipotecznym na 1 miejscu na nieruchomości w Krynicy Zdrój przy ul. Czarny Potok 61-63.  Stała stopa odsetek wynosi 7% w skali roku i umowa pożyczki jest zawierana na okres 12 miesięcy. Odsetki spłacane są kwartalnie, w terminie 3 miesięcy po zakończeniu kampanii. Całkowita spłata kapitału pożyczki nastąpi jednorazowo w terminie 12 miesięcy po zakończeniu kampanii.

Finansowanie w postaci pożyczki stanowi 16% wartości całego budżetu. Pozostałe środki zapewnione są przez inwestora.

Źródłem spłaty pożyczki będą wpływy z tytułu sprzedaży apartamentów w systemie condo.  Cena za apartament wynosić będzie 180.000 PLN. Wielkość apartamentu mieści się w przedziale 20-25 m2.

Inwestycja realizowana będzie przez Mecenasa Czesława Sadkowskiego będącego właścicielem Grupy Sadkowski i Wspólnicy. Inwestor posiada szerokie doświadczenie biznesowe oraz zapewnia istotne zabezpieczenie finansowe dla przedmiotowej inwestycji. W swoim portfelu Grupa Sadkowski i Wspólnicy posiada szereg nieruchomości komercyjnych zlokalizowanych w Warszawie, Częstochowie jak i Katowicach, których realizacja obejmowała uwzględnienie działań budowlanych co stanowi istotne ograniczenie ryzyk związanych z prowadzeniem inwestycji budowlanych obejmujących remont i modernizację obiektu. Znaczące kontakty biznesowe oraz wspólnie realizowane projekty z podmiotami z branży condohotelowej pozwolą na ograniczenie potencjalnych ryzyk operacyjnych związanych z realizacją sprzedaży apartamentów w systemie condo.

Zabezpieczenie stanowić będzie hipoteka na nieruchomości w wysokości 200% kwoty pożyczki.

Zastrzeżenia:

Pożyczkobiorca nabył prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w dniu 3 grudnia 2019 r., w tym samym dniu został złożony stosowny wniosek o wpis do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości. Niezwłocznie po jego rozpatrzeniu przez sąd wieczystoksięgowy, nowy użytkownik wieczysty: SADKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie, zostanie ujawniony w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości. 

Inwestor zastrzega możliwość rezygnacji ze skorzystania ze środków z pożyczki w przypadku zmiany koncepcji inwestycji w terminie do daty zakończenia kampanii.

Istotne ryzyka:

Finansowanie Projektu poprzez Platformę Crowd Real Estate może wiązać się z: 

1) ryzykiem wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Crowd Real Estate sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie nie ma wpływu, a które uniemożliwią realizację Projektu – zdarzeń losowych, działania osób trzecich na niekorzyść Projektu (m.in. kwestionowanie uzyskanych decyzji administracyjnych), ryzykiem wystąpienia siły wyższej (m.in. klęski naturalne lub ataki terrorystyczne i powstałe w związku z nimi straty);

2) ryzykiem po stronie Projektodawcy – ryzykiem niewywiązania się Projektodawcy ze zobowiązań wynikających z zawartej z Inwestorem umowy pożyczki, m.in. błędnego lub nieterminowego rozliczenia albo nierozliczenia przez Projektodawcę, ryzykiem związanym z możliwością pogorszenia się sytuacji ekonomicznej Projektodawcy, utratą płynności lub wypłacalności, otwarciem likwidacji, ogłoszeniem upadłości przez Projektodawcę;

3) ryzykiem związanym ze zmianą przepisów prawa dotyczących funkcjonowania Platformy lub obowiązków Inwestora i Projektodawcy, w tym w zakresie prawa podatkowego, przeciwdziałania praniu pieniędzy, w szczególności jeśli nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie ograniczenia zasad i zakresu dopuszczalności inwestowania w ramach crowdfundingu;

4) ryzykiem operacyjnym – ryzykiem, które objawia się możliwością poniesienia strat w wyniku nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich, błędów systemów teleinformatycznych (zawieszenie systemów komputerowych) lub w wyniku zdarzeń zewnętrznych.