Od dnia 10 listopada 2023 r. stosuje się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych. Z tym dniem, działalność platformy finansowania społecznościowego nie może być prowadzona bez stosownego zezwolenia organu nadzoru.
Crowd Real Estate S.A. wystąpił do KNF o zezwolenie na prowadzenie działalności platformy crowdfundingu pożyczkowego. Postępowanie w tym przedmiocie jest w toku. Dotychczasowe projekty będą obsługiwane bez jakichkolwiek utrudnień.

Warszawa - Wawer

Warszawa - Wawer

Budynek wielorodzinny zlokalizowany w Warszawie

Celem inwestycji jest sfinansowanie kosztów budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej każdy z dwoma lokalami mieszkalnymi zlokalizowanych na Warszawskim Wawrze. W ramach przeprowadzonych prac powstaną 2 segmenty z 4 lokalami mieszkalnymi, garażami, ogródkami oraz miejscami parkingowymi. W ramach prowadzonej kampanii poszukiwane jest finansowanie w kwocie 900.000. Pożyczka będzie zabezpieczona wpisem hipotecznym na 1 miejscu. Stała stopa odsetek wynosi 8% w skali roku, a umowa pożyczki jest zawierana na okres 12 miesięcy. Odsetki spłacane są kwartalnie, począwszy od ostatniego dnia kwartału następującego po zakończeniu kampanii. Całkowita spłata kapitału pożyczki nastąpi jednorazowo po okresie 12 m-cy.

Planowany budżet inwestycji 1,9 mln zł.

Źródłem spłaty pożyczki będą środki pochodzące ze sprzedaży lokali mieszkalnych w przedmiotowej nieruchomości.

Inwestycja realizowana jest przez Warszawskiego dewelopera – Gefion.House Deweloper sp z o.o. s. k., z udokumentowanym doświadczeniem w budowaniu projektów mieszkaniowych na Wawrze, popartym portfelem zrealizowanych inwestycji (http://gefion.house/).

Grupa GEFION.HOUSE rozpoczęła swoją działalność w 2016 roku, koncentrując się na budownictwie jednorodzinnym w Warszawie. Grupa jest zrzeszeniem niezależnych spółek prowadzących odrębne inwestycje deweloperskie, które dzięki działaniu w ramach Grupy są w stanie doskonale optymalizować koszty podwykonawców oraz zakupu materiałów. Spółka pod nazwą Gefion sp. z o.o. sp. k. ukończyła właśnie inwestycję „Jeziorowa 56” oraz prowadzi kolejną pod nazwą „Osiedle Młodych”, w której nabywcy odbiorą klucze do mieszkań z końcem 2019 roku. Spółka Gefion Development sp. z o.o. sp. k realizuje osiedle domów bliźniaczych i szeregowych „Gefion Village” przy ul. Poprawnej. Spółka Gefion.House sp. z o.o. sp. k. prowadzi budowę dużego osiedla „Nova Chodzieska”. Równolegle Grupa przygotowuje kolejne inwestycje na terenie Wawra, których oferta w niedługim czasie pojawi się na rynku nieruchomości. Pracujący w firmie zespół ludzi to osoby z odpowiednią wiedzą praktyczną, którzy swoją wiedzę i umiejętności zdobywali pracując przez wiele lat w branży deweloperskiej. Ich wieloletnie doświadczenie gwarantuje rzetelność prowadzonych inwestycji.

Zabezpieczenie stanowić będzie hipoteka na nieruchomości w wysokości 200% kwoty pożyczki.

Kampania zostanie rozpoczęta 17.08.2020 2020 r. po uzyskaniu:

  • raportu z audytu prawnego nieruchomości
  • operatu nieruchomości.

Istotne ryzyka:

Finansowanie Projektu poprzez Platformę Crowd Real Estate może wiązać się z:

  1. ryzykiem wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Crowd Real Estate sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie nie ma wpływu, a które uniemożliwią realizację Projektu – zdarzeń losowych, działania osób trzecich na niekorzyść Projektu (m.in. kwestionowanie uzyskanych decyzji administracyjnych), ryzykiem wystąpienia siły wyższej (m.in. klęski naturalne lub ataki terrorystyczne i powstałe w związku z nimi straty);
  2. ryzykiem po stronie Projektodawcy – ryzykiem niewywiązania się Projektodawcy ze zobowiązań wynikających z zawartej z Inwestorem umowy pożyczki, m.in. błędnego lub nieterminowego rozliczenia albo nierozliczenia przez Projektodawcę, ryzykiem związanym z możliwością pogorszenia się sytuacji ekonomicznej Projektodawcy, utratą płynności lub wypłacalności, otwarciem likwidacji, ogłoszeniem upadłości przez Projektodawcę;
  3. ryzykiem związanym ze zmianą przepisów prawa dotyczących funkcjonowania Platformy lub obowiązków Inwestora i Projektodawcy, w tym w zakresie prawa podatkowego, przeciwdziałania praniu pieniędzy, w szczególności jeśli nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie ograniczenia zasad i zakresu dopuszczalności inwestowania w ramach crowdfundingu;
  4. ryzykiem operacyjnym – ryzykiem, które objawia się możliwością poniesienia strat w wyniku nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich, błędów systemów teleinformatycznych (zawieszenie systemów komputerowych) lub w wyniku zdarzeń zewnętrznych.
ul. Grzybowska 4/u-7A
00-131 Warszawa, Polska
Nota prawna  |  Polityka Prywatności  |  Mapa strony