Od dnia 10 listopada 2023 r. stosuje się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych. Z tym dniem, działalność platformy finansowania społecznościowego nie może być prowadzona bez stosownego zezwolenia organu nadzoru. Crowd Real Estate S.A. wystąpił do KNF o zezwolenie na prowadzenie działalności platformy crowdfundingu pożyczkowego. Postępowanie w tym przedmiocie jest w toku. Dotychczasowe projekty będą obsługiwane bez jakichkolwiek utrudnień.

Częstochowa, Dąbrowskiego

Częstochowa, Dąbrowskiego

4 apartamenty na wynajem krótkoterminowy


PODSUMOWANIE

Celem projektu jest sfinansowanie kosztów remontu lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 55. W ramach przeprowadzonych prac powstaną 4 niezależne apartamenty na wynajem krótkoterminowy.

W ramach prowadzonej kampanii poszukiwane jest finansowanie w kwocie 100.000,00 PLN. Pożyczka będzie zabezpieczona wpisem hipotecznym na 1 miejscu na udziale projektodawcy wynoszącym 61,3%. Stała stopa odsetek wynosi 7% w skali roku i umowa pożyczki jest zawierana na okres 24 miesięcy. Odsetki spłacane są kwartalnie, pierwsza wypłata odsetek nastąpi 3 miesiące po zebraniu środków. Całkowita spłata kapitału pożyczki nastąpi jednorazowo, po 24 miesiącach. 

Finansowanie w postaci pożyczki stanowi 22,5% wartości całego projektu. Pozostałe środki zapewnione są przez inwestora.

Źródłem spłaty pożyczki będą środki własne projektodawcy. 

Inwestycja realizowana będzie przez Mecenasa Czesława Sadkowskiego będącego właścicielem Grupy Sadkowski i Wspólnicy. Projektodawca posiada szerokie doświadczenie biznesowe oraz zapewnia istotne zabezpieczenie finansowe dla przedmiotowego projektu. W swoim portfelu Grupa Sadkowski i Wspólnicy posiada szereg nieruchomości komercyjnych zlokalizowanych w Warszawie, Częstochowie, Katowicach i Olsztynie. Ponadto inwestor zrealizował z sukcesem tożsamy projekt dla innego apartamentu zlokalizowanego w tym samym budynku, w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego. 

Uwaga! Zdjęcia mają charakter poglądowy i  nie prezentują obecnego stanu lokali których dotyczy projekt. Ukazują one wspomniany wyżej apartament na wynajem należący do tego samego właściciela.

Zabezpieczenie stanowić będzie hipoteka na nieruchomości w wysokości 200% kwoty pożyczki.

Zastrzeżenia:

Inwestor zastrzega możliwość rezygnacji ze skorzystania ze środków z pożyczki w przypadku zmiany koncepcji inwestycji w terminie do 17.01.2020.


Istotne ryzyka:

Finansowanie Projektu poprzez Platformę Crowd Real Estate może wiązać się z: 

1) ryzykiem wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Crowd Real Estate sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie nie ma wpływu, a które uniemożliwią realizację Projektu – zdarzeń losowych, działania osób trzecich na niekorzyść Projektu (m.in. kwestionowanie uzyskanych decyzji administracyjnych), ryzykiem wystąpienia siły wyższej (m.in. klęski naturalne lub ataki terrorystyczne i powstałe w związku z nimi straty);

2) ryzykiem po stronie Projektodawcy – ryzykiem niewywiązania się Projektodawcy ze zobowiązań wynikających z zawartej z Inwestorem umowy pożyczki, m.in. błędnego lub nieterminowego rozliczenia albo nierozliczenia przez Projektodawcę, ryzykiem związanym z możliwością pogorszenia się sytuacji ekonomicznej Projektodawcy, utratą płynności lub wypłacalności, otwarciem likwidacji, ogłoszeniem upadłości przez Projektodawcę;

3) ryzykiem związanym ze zmianą przepisów prawa dotyczących funkcjonowania Platformy lub obowiązków Inwestora i Projektodawcy, w tym w zakresie prawa podatkowego, przeciwdziałania praniu pieniędzy, w szczególności jeśli nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie ograniczenia zasad i zakresu dopuszczalności inwestowania w ramach crowdfundingu;

4) ryzykiem operacyjnym – ryzykiem, które objawia się możliwością poniesienia strat w wyniku nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich, błędów systemów teleinformatycznych (zawieszenie systemów komputerowych) lub w wyniku zdarzeń zewnętrznych.

ul. Grzybowska 4/u-7A
00-131 Warszawa, Polska
Nota prawna  |  Polityka Prywatności  |  Mapa strony